Syftet med policyn är att ange grunder och principer för rörlig ersättning till anställda i banken, samt hur styrelsen skall styra, analysera, mäta, rapportera och ha kontroll över de risker som ett rörligt ersättningssystem kan medföra för banken, direkt (ekonomisk) eller indirekt (allmänhetens förtroende).