Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Sparbanken Tranemo org.nr 565500-6152 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.
 

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.
 

Sparbanken Tranemo tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.

30 september 2019

mnkr
Kärnprimärkapital 507,1
Supplementärt kapital   0
Total kapitalbas 507,1
   
Kapitalkrav  
Riskvägda exponeringsbelopp för kreditrisk 1585,3
Riskexponeringsbelopp operativ risk 92,1
Riskexponeringsbelopp för kreditvärdighetsjustering 0
Summa exponeringsbelopp 1677,4
   
Krav på kapitalbasens storlek %  
Total kapitalrelation 8,0
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5
Kontracyklisk buffert 2,5
Summa kapitalbaskrav 13,0
   
Kärnprimärkapitalrelation % 30,23