Hoppa till textinnehållet

Kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Sparbanken Tranemo org.nr 565500-6152 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.
 

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.
 

Sparbanken Tranemo tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.

31 mars 2022

mnkr
Kärnprimärkapital 635,0
Supplementärt kapital   0
Total kapitalbas 635,0
   
Kapitalkrav  
Riskvägda exponeringsbelopp för kreditrisk 2033,8
Riskexponeringsbelopp operativ risk 131,2
Riskexponeringsbelopp för kreditvärdighetsjustering 0,1
Summa exponeringsbelopp 2 165,1 
   
Krav på kapitalbasens storlek %  
Total kapitalrelation 8,0
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5
Kontracyklisk buffert 0
Summa kapitalbaskrav 10,5
   
Kärnprimärkapitalrelation % 29,33